Fysioterapeut

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av høyskole/universitetutdannede fagpersoner med offentlig godkjenning. Forskjellige behandlingskonsepter, metoder,teknikker,grep samt informasjon og veiledning benyttes. Målet er å fremme endringsprosesser hos pasienten/brukeren for å fjerne eller lindre smerte, bedre eller opprettholde funksjonsevnen på kortere eller lengre sikt. I dette arbeidet vektlegges pasientens/brukerens aktive deltakelse.

Fysioterapeut Olav Kise har spesialisert seg på problemer med hendene, håndkirurgisk etterbehandling men også generelle problemer knyttet til muskel/skjelett lidelser.